Privacyverklaring Karozangschool

Jouw privacy is belangrijk! Bij KaroZangSchool gebruiken we jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

Karozangschool biedt zowel in persoon als via diverse platforms, zoals web- en mobiele applicaties, informatie, lessen, coaching en workshops op het gebied van zang en stemontwikkeling. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de beste mogelijke service te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier invult. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

We verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Je mobiele nummer;
 • Je woonadres;
 • Je locatiegegevens; (via cookies)
 • IP-adres; (via cookies)
 • Telefoon-ID; (via cookies)
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen

Wij ontvangen geen informatie van andere partijen.  

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de zang coaching-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie bijvoorbeeld om afspraken te maken en de betalingen te faciliteren.
 2. Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten, afspraken en facturatie vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.
 3. Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen per email, kunnen wij met je communiceren om je afspraken te bevestigen, je afspraakherinneringen te sturen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken en leuke evenementen zoals concerten.
 4. Marketing. We willen je graag via e-mail, of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met ons om dit voor jou te doen.
 5. Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 6. Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 7. Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.
 8. Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.
 9. Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het gebruik kunnen maken van leveranciers van diensten zoals marketing, gegevensverzameling, het innen van betalingen, en het bieden van klantondersteuning.
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je lessen hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor klantencontact worden je gegevens logaak opgeslagen en beheert in Nederland.

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Verenigde staten (WordPress.com).  We delen ook bepaalde persoonsgegevens zoals jouw email adres met de in de Verenigde Staten gevestigde leverancier van ons marketingplatform (Mailchimp). 

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je jouw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met ons. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

KaroZangschool heeft op dit moment geen elektronische dienst of omgeving waar je zelf je gegevens kunt beheren en wijzigen. Je kunt ons een mail sturen met welke gegevens je wilt inzien of beheren. Wel kun je je direct afmelden van de Nieuwsbrief door te klikken op de link in het nieuwsbrief. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons: info@karozangschool.nl. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Karozangschool is een eenmanszaak van Karoliina Korpijaakko, gevestigd te Hoofddorp en opgenomen in de handelsregister onder nummer 61211141.

De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens worden uitsluitend gemaakt door  verwerkingsverantwoordelijke Karoliina Korpijaakko. 

Hoofddorp, mei 2018